Kiralık ve VDS Sunucu Hizmet Sözleşmesi

Kiralık ve VDS Sunucu Hizmet Sözleşmesi

Kiralık ve VDS Sunucu Hizmet Sözleşmesi

isimtescil.NET ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesi'dir.

MADDE 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme isimtescil.net ile o’nun MÜŞTERİLERİ (Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacak) arasında aşağıda belirtilen şartlar dahilinde imzalanmıştır.

MADDE 2. KONU

Bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin maliki olduğu, kiraladığı veya meşru bir izin veya lisans ile kullandığı özel İnternet Alan İsimleri (Domain Name) ile, istihdam ettiği kişilere, MÜŞTERİ'nin şubelerine veya ticari temsilcilerine ait olan veya kullanım hakkı yasal olarak elde edilmiş olan İnternet Alan İsimlerinin (Domain Name), MÜŞTERİ'nin dilediği şekilde dizayn ettiği, yaptırdığı WEB sayfaları ve bilumum bilginin elektronik ortamda, MÜŞTERİ'nin kendine ait olan bir veya daha fazla "Server" üzerinden ve isimtescil.net'in mevcut sistemlerini kullanarak haftada 7 gün-24 saat kesintisiz, isimtescil.net teknik elemanlarının desteğinde İnternet ortamında yayınlanması ve buna ait hizmetlerin verilmesidir.

MADDE 3. TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi alınacaktır:

BİLGİ (DATA) : İnternet ortamında erişilebilir olarak server üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey

DEDICATED : isimtescil.net'e ait olan server'ler üzerinde isimtescil.net mevcut sistemleri üzerinde yapılan hosting.

DOMAIN NAME : Internet ortamında yayınlanan elektronik bilgilere erişimi mümkün kılan ve bu bilgilerin bulunduğu alanın alan isimleri.

FIREWALL : Sunumun gerçekleştiği sistemlere internet üzerinden istenmeyen erişimleri engelleyen yazılım ve/veya donanımdır.

HOST : Server nitelikli Internet ortamına sunulan bütün bilgiyi muhafaza eden bilgisayar ve bu bilgisayarı muhafaza eden.

INTERNET SERVİSLERİ : isimtescil.net'e erişen MÜŞTERİ ve/veya onaylı kullanıcılarına sunulan DNS (Primary ve Secondary), Telnet, Mail, SMTP, MIME, INN/USES News, WWW, Gopher, Veronica, archie, FTP, Unix Tools

Communications (finger,ping,whois,talk), Internet Relay Chat gibi servisleri içeren uygulama servisleri.

SERVER NETWORK : Internet ortamında Web sayfalarını ve içerdiği her türlü bilgiyi muhafaza etmek ve sürekli yayınlamak için kullanılan, mevcut kablolu hatlar ile Web sayfalarının internet ortamında kesintisiz olarak ulaşılabilirliğini, kayıtlı bilgilerde değişiklik yapmak ve bütün bilginin yayınını sağlayan isimtescil.net tarafından organize edilip çalıştıran elektronik donanım ve ürünlerdir.

MADDE 4. İSİMTESCİL.NET'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLU OLMADIĞI HALLER

4.1. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal veya sanal arızaların giderilmesi isimtescil.net tarafından yapılacaktır.

4.2. Türk Telekom A.Ş.'ne ait hatlarda meydana gelen arızalar halinde, isimtescil.net sisteminin çalışması için gerekli başvuru ve arıza takip işlemini kendisi gerçekleştirecek veya servis sağlayıcısına iletecektir.

4.3. Türk Telekom A.Ş. ve isimtescil.net'in anlaşmalı servis sağlayıcıları tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve isimtescil.net'in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden isimtescil.net sorumlu tutulamaz.

4.4. İsimtescil.net, MÜŞTERİ'nin arzu ettiği bütün bilgi ve belgenin Internet ortamına sunulması için dosya erişim şifresi (ftp) verecektir. Server üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup her halukarda, MÜŞTERİ'nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden isimtescil.net sorumlu olmayıp, sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezninde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde isimtescil.net aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde isimtescil.net'in uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü nakten ve bir kerede tazmin etmekle mükelleftir.

4.5. Server'larda meydana gelebilecek donanımsal arızalardan tamamen isimtescil.net sorumlu olacak ve arızanın giderilmesi için çalışma yapacaktır. Çalışma süresi içerisinde MÜŞTERİYE herhangi bir kesinti ödemesi veya tazmin ödemesi yapılmayacaktır.

4.6. İsimtescil sunucular üzerinde sistemsel olarak yedekleme yapmaktadır. Müşteri kendi yedeğini almakla yükümlüdür. Yedek alınmaması nedeniyle yaşanacak veri kayıplarından İsimtescil sorumlu tutulamaz.

4.6.1 İsimtescil VDS sunucularında günlük, haftalık ve aylık yedek hizmeti ek hizmet olarak sunulmaktadır. Günlük sunucu yedekleme sisteminde haftada 7 yedek noktası bulunur ve son 7 yedek saklanmaktadır. Haftalık yedek sisteminde her haftanın ilk günü yedek alınır ve son 4 yedek saklanmaktadır. Aylık yedek sisteminde ise her ay 1 adet yedek alınmakta olup, yıl içerisinde geriye yönelik 12 yedek saklanmaktadır.

4.7. MUŞTERİ'ye ait web ortamına açılacak sayfalardaki bilgi ve içeriklerden isimtescil.net sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü ihtilafta isimtescil.net'e sorumluluk tevcih edilmeyecek ve sorumluluğuna gidilmesi halinde isimtescil.net hizmeti durdurma hakına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından isimtescil.net'in sorumluluğuna gidilmesi halinde bütün yükümlülük MÜŞTERİ'ye ait olup isimtescil.net'in bütün maddi ve manevi zararları Müşteri tarafından tazmin edilecektir.

4.8. MÜŞTERİ tarafından web sitesinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan her türlü hukuki ve kamusal mükellefiyet MÜŞTERİ'ye ait olup, müşteri ile isimtescil.net arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, alacak, borç ve mükellefiyet MÜŞTERİ'ye aittir. İsimtescil.net ve MÜŞTERİ birbirinin acentesi, vekili veya ticari mümessili değildirler.

4.9. Uptime Garantisi: isimtescil.net, mücbir sebepler, isimtescil.net'in servis sağlayıcıları, Türk Telekom, Turkcell Superonline, TTNet veya müşteriden kaynaklanan arızalar dışında, sistemlerinin bir yıl boyunca % 99,5 oranında çalışır ve erişilebilir durumda olacağına taahhhüt eder. İsimtescil.net'in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler müşteriye önceden haber verilmek kaydıyla tek taraflı olarak isimtescil.net'in belirleyeceği tarih ve saatte yapılacaktır. Bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak haberli kesintiler, garanti edilen uptime süresinden muaftır.

MADDE 5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. İsimtescil.net'e ait server veya network sisteminde muhafaza edilecek WEB sayfalarını, server ve network sistemi üzerinden 3.kişi veya firmalara gönderilecek her türlü bilgi, belge, dijital veri ve elektronik postanın (e-mail) bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden dizayn ederek kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. MÜŞTERİ, işbu sözleşme uyarınca kendine sağlanan hizmet ve imkanları isimtescil.net'in onayı olmaksızın üçüncü kişi ve kuruluşlara devredip kullandırmayacağı gibi bu durumda isimtescil.net'in elde etmesi mühtemel menfaati tazminle mükelleftir.

5.3. Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar isimtescil.net'in vereceği şifrelerle MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülük, MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup isimtescil.net her zaman bu yükümlülüklerin ve üçüncü şahıslarla ilgili doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, sorumluluğuna gidilmeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple isimtescil.net aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Müşteri isimtescil.net'in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükellftir.

5.4. İsimtescil.net tarafından SERVER'larda bulundurulan MÜŞTERİ'ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların Lisanslarının ve Faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece isimtescil.net'e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde isimtescil.net'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Her halükarda MÜŞTERİ kullanacağı yazılımların isimtescil.net tarafından onayını almadan kullanmayacaktır.

5.5. isimtescil.net tarafından muhafaza edilen server'larda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, isimtescil.net tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. İsimtescil.net'in aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken dikkat ve özeni göstermez ve sitesinin, bilgilerinin, maillerinin, belgelerinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran Müşteri sorumludur. MÜŞTERİ'nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber isimtescil.net ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.

5.6. MÜŞTERİ, İnternet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda her hangi bir amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hareket ve pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplum güvenliği bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetine veya toplumun genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez. MÜŞTERİ İnternet kanalında bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki, T.C. Yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. Müşterinin bu madde hilafına hareket etmesi halinde isimtescil.net'in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı tüm zararı tazminle mükellef olduğu gibi ayrıca 5.000 USD (Beşbin Amerikan Doları) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.7. Bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu kiralık hatta meydana gelen Türk Telekom A.Ş ve/veya Turkcell Superonline'dan ve/veya isimtescil.net'in servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti ve gecikmeler mücbir sebep sayılacak olup, taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluk cihetine gidemeyeceklerdir.

5.8. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak hizmet fiyatlarına bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

5.9. Yukarda Madde 4.9. ile ilgili olarak MÜŞTERİ, hukuken ve ekonomik olarak doğacak sorun ve sorumlulukların tek muhatabı olacağını isimtescil.net'in MÜŞTERİ'ye ait reklam işleri ve alt müteahhitlik hizmetlerinden zarar görmesi halinde bunu tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.10. İsimtescil.net tarafından MÜŞTERİ'ye fatura ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde Amerikan Doları için aylık %12 gecikme faizi uygulanacaktır. MÜŞTERİ'nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son odeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ'ye verilen hizmetler isimtescil.net tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme isimtescil.net tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip MÜŞTERİ tarafından derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile isimtescil.net'in başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları üzerinden aylık %12 temerrüd faizi ve ilaveten toplam alacağı %100 tutarında avukatlık ücretini ve yasal takip masraflarını isimtescil.net'e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.11. MÜŞTERİ işbu sözleşme ile isimtescil.net'in temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacağını kabul eder, kendini üçüncü şahıslarla karşı bu şekilde tanıtamaz.

MADDE 6. ÜCRET VE ÖDEME

6.1. MÜŞTERİ, isimtescil.net tarafından sunulan hizmetler karşılığı olarak ücret ödeyecek olup, hizmetin bedeli, isimtescil.net ve MÜŞTERİ arasında yapılan bu akde ek olarak edilecek MÜŞTERİNİN isimtescil.net'e ait web siteleri üzerinden sipariş verdiğinde web sitede belirtilen ücret ve bedeller esas alınarak tayin edilecektir.

6.2. MÜŞTERİ, isimtescil.net faturalarını hizmetin verilmesinden önce dönemsel olarak peşin ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İsimtescil.net tarafından kesilecek fatura bedelleri MÜŞTERİ tarafından faturalarının alınmasını izleyen 10 gün içerisinde isimtescil.net'in banka hesap numaralarından birine yatırılacaktır. Faturalar, ödeme tarihindeki ABD Doları'nın serbest piyasa döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden düzenlenecektir. KDV faturada ayrıca ilave edilecektir.

6.3. İsimtescil.net'in vereceği hat kira, server kira ve/veya web-hosting hizmetlerine ait faturalar sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içinde ilk ay/yıl için peşinen kesilip tahsil olunur.

6.4. İsimtescil.net faturaları, kiralanan hat erişme açıldıktan sonra düzenlenir ve ödeme koşulu ekte farklı bir düzenlemeye tabi değilse her ay peşin olarak tahsil edilir.

6.5. Türk Telekom A.Ş. ve ilgili vergiler nedeniyle oluşacak artırımlar hariç, fiyat artış piyasa koşularına göre isimtescil.net tarafından MÜŞTERİ'ye 30 gün önceden bildirilecektir. MÜŞTERİ, isimtescil.net'in Türk Telekom'a veya servis sağlayıcılarına ödemek zorunda olduğu ücretlerde oluşacak artışları aldığı hizmetle oranla aynen üstleneceğini ve hizmet ücretini değişikliğin yürürlüğe girdiği andan itibaren artacağını kabul ve taahhüt eder.

6.6. MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak yapmakla yükümlüdür gecikme durumunda ayrı bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %12 gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

MADDE 7. GİZLİLİK

MÜŞTERİ, isimtescil.net hakkında öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da isimtescil.net tesislerindeyken isimtescil.net kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. Şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elekronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kulanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak koruyacaktır. Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; isimtescil.net tarafından gizli olduğu bildirilen her türlü bilgiyi; isimtescil.net'in iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satişi dahil), proses veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metodları, organizasyon ve personel listesi dahil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi belirtilmedikçe isimtescil.net bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dahil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır. Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde isimtescil.net'in bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla isimtescil.net'in faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

8.1. İşbu sözleşme imzası tarihini müteakip hizmetin başlamasının isimtescil.net tarafından MÜŞTERİ'ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlarda yürürlükte kalacaktır. Belirtilen sürenin bitiminden 7 gün önce taraflarca fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir.

8.2. Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme isimtescil.net tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a-) İsimtescil.net'in yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ'nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi.

b-) MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi.

c-) MÜŞTERİ'nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi.

d-) MÜŞTERİ'nin madde 5.10'da öngörüldüğü üzere, isimtescil.net tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.

MADDE 9. SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfasında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar 15 gün içinde, yeni alınacak olanlar da Madde 5.5 uyarınca fatura tarihini müteakip 30 gün içinde isimtescil.net'e sunulacaktır.

MADDE 10. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta Üsküdar Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

MADDE 11. TEBLİGAT

Müşterin Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine ve diğer adreslere yapılan bildirim, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

11(onbir) Maddeden ibaret işbu sözleşme tarihinde iki (2) nüsha olarak düzenlenmiş olup, tarafların yetkili temsicilerince imza altına alınmıştır.

Müşteri
Firma
Adres: / Adı Soyadı Ya da Firma Ünvanı:
Tel :
Faks :
İmza Tarihi :
Kaşe & İmza :