Evrak veya Doğrulama Gerektiren Uzantılar

BELGELİ ALAN ADI TAHSİS SÜRECİ

Belge ibraz edilerek tahsis edilebilecek olan “av.tr”, “bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr”, ve “tsk.tr” uzantılarıyla ilgili kurallar “Belgeli Tahsil Edilecek İnternet Alan Adlarına İlişkin Usul Esas” ile belirlenmiştir.

Belgeli Alan Adını Nasıl Alırım?

Tahsisi sürecinde belge sunulması gereken alan adlarına ilişkin talepte bulunan kişi ya da kuruluşların Kayıt Kuruluşları sayfasında yer alan Kayıt Kuruluşları (KK)’ndan herhangi birini tercih ederek başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru esnasında iletilen belgeler, tercih edilen KK tarafından TRABİS’e iletilir.

KK aracılığıyla TRABİS’e iletilen belgelerin Kurum tarafından incelenmesi sonrasında;

  • Eksik belge olduğu tespit edilmesi halinde, KK aracılığıyla başvuru sahibinden ilave bilgi ve belge talep edilir.

  • Başvurunun onaylanması halinde ise ilgili alan adı TRABİS tarafından tahsis edilir ve TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK’da başvuru sahibini bilgilendirir.

  • Başvurunun uygun bulunmaması halinde, uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında TRABİS üzerinden ilgili KK bilgilendirilir. KK da başvuru sahibini bilgilendirir. Başvuru sahibi tarafından eksik bilgi ve belgeler giderilerek, ilgili KK aracılığıyla tekrar TRABİS’e iletilebilir.

İstenen Belgeler ve Talep Şartları

Alan Adı Uzantısı Tahsis Şartları İstenen Belgeler
“av.tr” Avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bireysel başvurularda;

•Kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgenin veya bu belgenin noter onaylı sureti.

2) Hukuk bürosu veya avukatlık ortaklığı için yapılan başvurularda;

•Büro veya ortaklıkta yer alan her bir avukatın kayıtlı olduğu ilin barosundan alınmış avukat olduğunu gösteren güncel belgeler veya bu belgelerin noter onaylı suretleri.

3) Şahsı, hukuk bürosunu veya avukat ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

•Kişi veya kişilerin şahıs, hukuk bürosu veya avukat ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“bel.tr” İçişleri Bakanlığı kayıtlarında yer alan belediyelere tahsis edilir. Başvuru sahibi belediyenin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.
“dr.tr” Tıp doktorlarına ve doktor ortaklıklarına tahsis edilir.

1) Bir doktorun şahsı için yapılan başvurularda;

•Kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.

2) Doktor ortaklığı için yapılan başvurularda;

•Ortaklıkta yer alan her bir kişinin tıp doktorluğuna ilişkin diploma veya mezuniyet belgelerinin noter onaylı sureti.

3) Şahıs veya doktor ortaklığını temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda;

•Kişi veya kişilerin şahıs veya doktor ortaklığı adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“edu.tr” Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilir.

•Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

•Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“k12.tr” MEB’e, MEB’e bağlı veya MEB tarafından onaylanmış okul öncesi eğitim veren kuruluş, ilköğretim, lise ve dengi öğretim kurumları ile 30/04/2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik”te tanımlanmış ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından onaylanmış kuruluşlara tahsis edilir.

•Başvuru sahibinin yetkilisi tarafından imzalanmış talep yazısı.

•Kamu kurum ve kuruluşu olmayan taraflar için yetkili makamlarca verilmiş kuruluş açma izin belgesinin noter onaylı sureti.

•Kamu kurum ve kuruluşu olmayan tarafları temsile yetkili kişi veya kişilerce yapılan başvurularda, bu kişi veya kişilerin ilgili taraf adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.

“kep.tr” Kurum tarafından yetkilendirilen KEPHS’lere tahsis edilir.2 Kişi veya kişilerin ilgili KEPHS adına ilgili işlemi yapmaya yetkili olduğunu ispatlayan belge.
“pol.tr” Emniyet Genel Müdürlüğü ve bünyesindeki birimlere tahsis edilir. Başvuru sahibi emniyet teşkilatı biriminin yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.
“tsk.tr” Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan birimlere tahsis edilir. Genel Kurmay Başkanlığı yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.
“gov.tr” Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilir. Başvuru sahibi kurum veya kuruluşun yetkili makamı tarafından imzalanmış resmi talep yazısı istenir.

Başvuruda bulunduğunuz alan adı tahsise kısıtlı adlar listesinde (TAKIL) yer alıyorsa ayrı bir süreç izlenecektir. Bu kapsamdaki başvurularda iletilmesi gereken belgelere “ Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul Esaslar” ın, “İstenecek belgeler” başlığından ulaşabilirsiniz. Başvuruya ilişkin ilgili bilgi ve belgeleriniz seçmiş olduğunuz KK üzerinden TRABİS’e iletilecektir.

Kurum bünyesinde yapılacak değerlendirmenin ardından başvurunuzun onaylanması halinde ilgili alan adı tarafınıza tahsis edilip hizmet aldığınız KK aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır. Başvurunuzun onaylanmaması halinde ise, başvurunuzun uygun bulunmama gerekçesi ve tespit edilen eksiklikler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Eksiklikler giderilerek tekrar başvuru yapılması mümkündür.